Chuyển giao công nghệ & cung cấp thiết bị làm Anode cứng nhôm (hard anodized aluminium)

5

Chuyển giao công nghệ & cung cấp thiết bị làm Anode cứng nhôm (hard anodized aluminium)