Kẽm thỏi YP/KZ 99,995%

kem-thoi-az1

Kẽm thỏi YP/KZ 99,995%